OSNOVNI PODACI

Naziv Srpski čirliding i čirdens savez

Serbian Cheerleading and Cheerdance Federation

Skraćeni naziv SCCF

СЧЧС

Adresa Svetog Klimenta 3, 1050 Beograd, Srbija
Telefon +381 63 377373

+381 62 1781468

E-mail office@cheerleading.rs

cheerleadingrs@gmai.com

Poreski indetifikacioni broj 109968265
Matični broj 28703856
Broj tekućeg računa i naziv banke 205-243761-88

NLB Komercijana banka Beograd

Lice ovlačćeno za zastupanje Dragana Ilić

Predsednik saveza

Datum osnivanja 29.03.2017. godine
Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar BS 8523/2017 od 29.03.2017. godine
Vrsta organizacije Nadležni nacionalni granski sportski savez
Rang grane sporta u

Nacionalnoj kategorizaciji sportova

 VI kategorija
Članstvo u nadležnim sporskim organizacijama International Cheer Union ICU www.cheerunion.com

European Cheer Union ECU      www.cheeruniov.eu

Sporski savez Srbije                    www.sporskisavezsrbije.rs